Bæredygtighed

Dansk kød med samvittighed

Biodiversitet

Limousinekvæg er et vigtigt bidrag til den danske natur, da kvæget bliver brugt som afgræsser på vedvarende græsarealer. Det styrker biodiversiteten.

De forskellige naturområder i Danmark, såsom skovområder og åbne landområder tilfører forskellige økosystemer og arter til landet. Græsning med Limousinekvæg bidrager til, at de åbne landområder ikke vokser til med buske og træer, og derved bevares disse åbne landområder. Hvis vegetationen bliver højere og tættere vil temperaturen falde og lyset ved jordoverfladen mindskes, hvilket vil resultere i sværere levevilkår for mange plante- og dyrearter. Hede, enge og overdrev er de naturområder med næst flest truede dyrearter på landjord. Derfor er det helt afgørende for biodiversiteten at græsområderne bliver bibeholdt, blandt andet ved afgræsning med Limousinekvæg.

En stor bonus ved kvæget er deres gødning. Kokasserne tiltrækker flere hundrede svampe- og insektarter. Derudover spiser kvæget helst græs og ikke bitre blomster, så en stor mængde blomster bevares til insekter og sommerfugle.

Før landbrugets indvirkning udførte vilde dyr den opgave som kvæget og andre husdyr udfører i dag. Naturen regulerede mængden af dyr, så naturen var i balance. I dag sørger landmændene for den rette mængde af dyr til afgræsning, så kvæget bidrager til biodiversiteten og ikke har en skadende indflydelse på græsarealerne.

Vedvarende græs

Vedvarende også kaldet permanente græsarealer er arealer, som har været græs eller slåningsbrak i minimum 5 år eller mere i træk.

Formålet med vedvarende græsarealer er landskabshensyn, naturhensyn, kulturhistorisk hensyn eller/og miljøbeskyttelse.

Biodiversitet

Biodiversitet handler om biologisk mangfoldighed eller med andre ord variationen i naturen. Mangfoldigheden kan komme til udtryk i artsdiversitet, variationen i genetikken indenfor en art og økosystemdiversitet. Diversitet i økosystemet handler om processerne i naturen f.eks. regnorme laver blade om til muldjord, som planter så kan optage.

Tilbagegangen i biodiversiteten i de seneste årtier betyder, at mange arter på verdensplan er uddøde eller truede.

Dansk kvalitets oksekød, helt naturligt

fra landmanden til dig